FAKTORSKA ANALIZA PDF

Faktorska Analiza Finansijskih Pokazatelja Poslovanja Preduzeca U Privredi Srbije (Factor Analysis of the Financial Indicators of. Faktorska analiza. Srša, Sanja () Faktorska analiza. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Mathematics. Faktorska analiza – sve na jednom mjestu by alimaze in Book Excerpts, metodologija, and faktorska analiza.

Author: Vudosho Kazilar
Country: Great Britain
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 8 October 2006
Pages: 293
PDF File Size: 6.4 Mb
ePub File Size: 1.14 Mb
ISBN: 835-3-30239-671-3
Downloads: 53738
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Malagul

Dvije su osnovne skupine metoda: U stvari je bio specificiran samo jedan faktor, a drugi se faktor sastojao od niza faktora specifinih za svaku pojedinu varijablu Pretpostavlja se da su sve varijable unutar pojedine grupe visoko korelirane, te da su slabo korelirane s varijablama iz ostalih grupa.

Kod reducirane korelacijske matrice na glavnoj dijagonali nalaze se procjene komunaliteta, a naziva se reducirana jer se zasniva na zajednikoj varijanci. Razlike izmeu faktorske analize zajednikih faktora i faktorske analize glavnih komponenti Osnovna razlika izmeu faktorske analize glavnih komponenata i faktorske analize zajednikih faktora proizlazi iz koncepcije kompozicije ukupne varijance.

U regresijskom modelu nezavisne varijable ije je mjesto u modelu 2.

Faktorska analiza – Faculty of Science Repository

Drugi factor ima visoka optereenja za varijable povezane zadovoljstvom kod kue, a niska za varijable koje su povezane s poslom. Pmm Faitorska Analiza Predavanje Documents. Faktorska analiza zajednikih faktora primjenjuje se ako istraiva ne moe sa sigurnou pretpostaviti kolika je koliina specifine varijance i eli je iskljuiti. Published on Jan View 43 Download 3.

Za redukciju podatakaZa otkrivanje strukture povezanosti meu varijablama, odnosno za klasifikaciju varijabliOsnovni cilj faktorske analize je saeti informacije sadrane u velikom broju izvornih varijabli u manji broj zajednikih faktora uz minimalan gubitak informacija, te postii bolje razumijevanje odnosa meu varijablama.

  DRESAJUL CAILOR PDF

Faktori se rotiraju da bi se postigla faktorska struktura jednostavnija za interpretaciju. Faktorska analiza zajednikih faktora Faktorska analiza zajednikih faktora Osnova za provoenje faktorske analize zajednikih faktora je reducirana korelacijska matrica na ijoj se glavnoj dijagonali nalaze procjene komunaliteta.

Tada svaka grupa varijabli reprezentira jedan faktor latentnu varijabluodgovoran za opaene korelacije. Definirati problemUtvrditi koje i koliko izvornih varijabli e se analiziratiUtvrditi metrika svojstva varijabliOdabrati veliinu uzorka Ispitati prikladnost podataka za primjenu FA. Suprotno tome faktorska analiza glavnih komponenata primjenjuje se ako prethodne spoznaje ukazuju da specifina varijanca ini manju proporciju ukupne varijance.

Pojam jednostavne strukture uveo je Thurstone da bi opisao uvjet kad su faktori oznaeni visokim optereenjima za neke varijable i malim za ostale. Faktorska analiza glavnih komponenata se provodi na potpunoj korelacijskoj matrici, na glavnoj dijagonali se nalaze jedinice ime se ukljuuje ukupna varijanca.

Polazne pretpostavke i relacija 2.

Body composition analysis Analiza skadu ciaa Documents. Tu je razlika izmeu faktorskog modela i modela multiple linearne regresije. In order to assess whether factor analysis is Analiza glavnih komponent ter eksploratorna in konfirmatorna faktorska analiza Documents.

Rezultati za sve anketirane osobe zabiljeeni su uz pomo raunala i skalirani su tako da je prosjek za sva pitanja priblino jednak Faktorska analiza Factor Analysis Analoza se analizom ispituju meuzavisnosti unutar velikog broja varijabli, te ih sa nastoji objasniti pomou malog broja zajednikih faktora.

Ovisno o polaznoj matrici postoje brojne varijacije faktorskih modela. Orjentacija faktora u faktorskom prostoru je proizvoljna i svaka e rotacija faktora jednako dobro reproducirati korelacije. Prije provoenja faktorske analize: Pitanja varijable su mjerila zadovoljstvo poslom, hobijima, kod kue i openito zadovoljstvo u nekim drugim podrujima ivota.

Faktorska analiza ( Factor Analysis)

An overview of the SPSS factor analysis Faktorska analiza Factor Analysis. Kod potpune korelacijske matrice na glavnoj faktorsma nalaze se jedinice, a naziva se potpuna jer se zasniva na ukupnoj varijanci.

  AL-MAWRID AL - HADITH PDF

S obzirom na faktotska koje se nalaze na glavnoj dijagonali korelacijske matrice razlikuju se potpuna i reducirana korelacijska matrica. Faktorska analiza ubraja se u metode meuzavisnosti, a primjenjuje se: Korelacijske matrice u faktorskojKorelacijska matrica osnova je provoenja faktorske analize, a sadri koeficijente korelacije izmeu izvornih varijabli.

Faktorska analiza ( Factor Analysis)

Kovarijanca varijabli Xi i Xj: Faktorska analiza glavnih komponenata polazi od ukupne varijance, te se izlueni faktori zasnivaju na ukupnoj varijanci, dok faktorska analiza zajednikih faktora diferencira zajedniku i specifinu varijancu, te se izlueni faktori zasnivaju na zajednikoj varijanci.

U faktorskoj analizi glavnih komponenata model ne diferencira zajedniku i specifinu varijancu komponente se zasnivaju na ukupnoj varijanci. U faktorskoj analizi su izvorne varijable prikazane kao linearne kombinacije faktoraU analizi glavnih komponenata su glavne komponente faktorzka kao linearna kombinacija izvornih varijabliIzvorne varijable manifestne varijable Faktori latentne varijableZadaci faktorske analize: Rezidualne se korelacije raunaju kao razlika izmeu opaenih korelacija i reproduciranih, a veliina svakog pojedinog elementa je iznos korelacije koji nije mogue protumait s odabrana 2 faktora.

Nije iznenaujue da prvi factor ima najvea faktorska optereenja jer je poredak faktora definiran proporcijom ukupne varijance protumaene odreenim faktorom. Faktorskom se analizom ispituju meuzavisnosti unutar velikog broja varijabli, te ih sa nastoji objasniti pomou malog broja zajednikih faktora.

Rotacija izluenih faktoraInterpretacija i validacija rotiranih faktoraVrste faktora u faktorskoj analiziZajedniki faktoriSpecifini faktoriOsnovni model faktorske analizePretpostavka je da postoje originalne ili izvorne varijablekoje e se povezati u manji analisa latentnih faktoraU modelu 2.

Factor analysis – magic??